Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Vyhlášení architektonické soutěže

Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s městem Plzní vyhlašuje veřejnou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž Cena Nadace Proměny 2016. Předmětem je návrh kompletní revitalizace Jiráskova náměstí, které je historickým centrem plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Architekti se zaměří nejen na samotné náměstí ale i na nově zpřístupňovanou klášterní zahradu a sportovní areál TJ Sokol. Stěžejní část vybraného návrhu se bude návazně realizovat díky nadační podpoře. Výsledky architektonické soutěže budou známy na podzim.

„Očekávám, že se z Jiráskova náměstí stane po letech místo, které budou lidé s oblibou vyhledávat,“ shrnuje hlavní cíl projektu místostarosta plzeňského obvodu Slovany Jan Fluxa. Ředitelka nadace Jitka Přerovská doplňuje: „Věřím, že se náměstí promění v živý uzel občanské pospolitosti, kde bude příjemné být bez ohledu na věk, ať jste školák, puberťák, farník, místní obyvatel nebo náhodný návštěvník.“

Cílem architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2016 je nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí s přesahem do navazujících prostranství a současně maximálně využít společenský potenciál prostoru. Soutěž se vyhlašuje jako veřejná, dvoukolová. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 6. června. První kolo je anonymní, účast ve druhém kole je spojena s prezentací jednotlivých návrhů před porotou složenou z nezávislých odborníků, zástupců města a nadace. Konečné výsledky budou známy letos na podzim, kdy celou soutěž završí veřejná výstava všech návrhů.

Veškeré podrobnosti a podklady k soutěži jsou dostupné na webových stránkách nadace: http://cena-nadace-promeny-2016.nadace-promeny.cz

Soutěž je součástí rozsáhlého projektu, který stojí na spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj prostor, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy Plzeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Nadace Proměny Karla Komárka. Soutěžní zadání pro architekty, které z této ojediněle široké spolupráce vzešlo, zahrnuje výsledky participativního plánování s místní veřejností, realizovaného v předchozích letech.

Záměrem celkové proměny Jiráskova náměstí je podtrhnout hodnotný urbanistický charakter a historickou atmosféru místa, vrátit do lokality běžný život a také podpořit činnost a větší propojení aktivních skupin v rámci zdejší komunity. Součástí projektu je i zpřístupnění klášterní zahrady iniciované žáky základní školy, která na náměstí sídlí. Právě jejich podnět před čtyřmi lety celý projekt odstartoval.

Jitka Přerovská zmiňuje také inovativní potenciál projektu: „Očekáváme, že soutěž bude pro architekty příležitostí uplatnit v návrhu nové hospodárné přístupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Celkové řešení by mělo být dlouhodobě udržitelné a zohlednit tak nejen finanční možnosti údržby, ale také současné environmentální problémy.“ Vítána je například propracovaná koncepce hospodaření s dešťovou vodou nebo vytvoření podmínek pro vzdělávací program v klášterní zahradě zaměřený na půdu, potraviny či vodu.

Organizace architektonické soutěže, včetně financí určených na ceny a odměny v celkové výši 385 tis. Kč, je součástí nadační podpory poskytované městu, která zahrnuje i odbornou konzultační podporu během celého projektu. Maximální výše grantu, který pokryje i část celkových nákladů spojených s projektem, je 25 mil. Kč. Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady dále spolufinancují statutární město Plzeň a městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Dokončení realizace proměny se předpokládá v roce 2022.

Projekt vloni zvítězil v grantové výzvě programu Parky, jehož prostřednictvím Nadace Proměny Karla Komárka už od roku 2006 pomáhá s rozvojem veřejné zeleně ve městech ČR. Cena Nadace Proměny 2016 je pátým ročníkem architektonické soutěže pořádané pod nadací.

Podrobné informace o soutěži naleznete  zde.
Soutěžní podklady jsou ke stažení  zde.

Více o projektu

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se dlouhodobě snaží zajistit rekonstrukci Jiráskovo náměstí do podoby odpovídající současným potřebám obyvatel. Dlouhá léta byla připravena k realizaci stavba podle návrhu, jež vzešel z architektonické soutěže v druhé polovině devadesátých let. Připravené prostředky bylo ale v roce 2002 nutné použít na odstranění následků povodní. V roce 2011 podal městský obvod žádost o dotaci na obnovu Jiráskovo náměstí u Nadace Proměny, avšak neúspěšně. Koncem roku 2014 byla Nadací Proměny vyhlášena nová grantová výzva Parky 2014, do které se městský obvod znovu přihlásil. Podání žádosti však předcházela několikaměsíční příprava za vydatné pomoci spolku Pěstuj prostor, z. s., který úzce spolupracoval s Klášterem dominikánů Plzeň, Masarykovou základní školou a v neposlední řadě s místními občany, od nichž vzešly cenné podněty a připomínky, jak by měla proměna náměstí vypadat. Plzeň se do grantové výzvy zapojila spolu s dalšími 32 městy z celé České republiky a zvítězila. Velkou roli v tom hrál dobře – ve spolupráci s veřejností – zpracovaný Projektový záměr, aktivní historie projektových partnerů (Masarykova základní škola a Klášter dominikánů Plzeň zde od roku 2013 pravidelně pořádají Víkendy otevřených zahrad i další veřejné akce) a také fakt, že Dominikánský klášter souhlasil s veřejným zpřístupněním Klášterní zahrady, která je unikátním klenotem náměstí.

Z dotazníkového šetření i z plánovacích setkání s veřejností vyplývá, že lidé od proměny Jiráskova náměstí očekávají kompletní rekonstrukci rozbitých povrchů a pocitové sjednocení nyní poměrně roztříštěného prostoru, zejména v parku před klášterem. Přejí si kvalitní zeleň, zachování co nejvíce stávajících stromů, nové lavičky, dětské prvky, relaxační zónu v Klášterní zahradě, zklidnění dopravní situace nebo lepší zpřístupnění prostoru před základní školou dětem. Výraznou změnou by měla projít bývalá trolejbusová točna v jihovýchodní části náměstí. Z požadavků občanů se nyní zpracovává zadání otevřené architektonické soutěže.

Příprava celého projektu je rozdělena do několika etap. První etapa začala v listopadu 2015 a zaměřuje se na přípravu soutěžního zadání a podkladů pro architektonickou soutěž, která by měla být vyhlášena v dubnu 2016. Součástí této fáze bude i spolupráce s místními školami a zájmovou veřejností na několika doprovodných projektech. Druhou etapou bude samotná architektonická soutěž, jejíž výsledky by měly být známy na podzim 2016. Vítězný návrh bude znovu konzultován s veřejností. Následně naváže zpracování projektové dokumentace ve všech jejích stupních a realizace stavby. Na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady, která by měla skončit nejdříve v závěru roku 2018, naváže rekonstrukce komunikací podél klášterních zdí a zde vedené technické infrastruktury. Kompletní dokončení závisí na finančních možnostech města, nejdéle bude trvat do roku 2023. Celkové náklady spojené s projektem pokryjí finance z rozpočtu statutárního města Plzně, MO Plzeň 2 – Slovany a z grantu Nadace Proměny.

Během projektu bude i dále kladen důraz na spolupráci s veřejností, ať již formou dlouhodobých projektů (místní školy budou např. zpracovávat historii a paměti Jiráskova náměstí), projednání vybraného architektonického řešení s občany nebo posílení oblíbených kulturních a komunitních akcí, které se na Jiráskově náměstí pořádají. Nejznámější z nich – Víkend otevřených zahrad – se zde bude 11. a 12. června 2016 konat již počtvrté. Informovanost občanů o projektu bude zajištěna prostřednictvím speciálních webových stránek, tištěných zpravodajů i výstav instalovaných přímo na náměstí.

Podoba webových stránek je provizorní – webový portál projektu je v procesu přípravy.